Tài liệu

CHANNELTEK ULTRA 28 / S400 / Tấm chuẩn 9.0mm    [file PDF]  [file DWG]

MACROTEK S400 / Tấm chuẩn 9.0mm    [file PDF[file DWG]

 

* Vui lòng liên hệ trực tiếp qua email hoặc điện thoại để yêu cầu bản vẽ chưa có trong thư viện

CEILTEK PRO / Tấm Jasmine 9.0mm   [file PDF[file DWG

 

* Vui lòng liên hệ trực tiếp qua email hoặc điện thoại để yêu cầu bản vẽ chưa có trong thư viện

WALLTEK PRO 76-78 / Tấm chuẩn 12.5mm    [file PDF]  [file DWG]

 

* Vui lòng liên hệ trực tiếp qua email hoặc điện thoại để yêu cầu bản vẽ chưa có trong thư viện

Hệ vách dùng khung WallTEK chống cháy 150 phút    [file PDF]  [file DWG]

 

* Vui lòng liên hệ trực tiếp qua email hoặc điện thoại để yêu cầu bản vẽ chưa có trong thư viện

… đang cập nhật

… đang cập nhật

Nhà máy theo tiêu chuẩn xanh LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) của Hiệp hội xây dựng xanh Hoa Kỳ (USGBC) – [PDF]